За нас ..... .
 

..Подрачја на истражувања

..Политика

..Истражување на пазарот
..IT & Технологија
..Финансии и банкарство
..Медиуми
..Автомобилски сектор
..Општество


ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАР

Истражувањата се прилагодуваат според потребите и можностите на клиентите, производителите, сопствениците на брендови, продажни мрежи, продажни места, рекламни и маркетиншки агенции. За оваа тема вообичаени непознаници се одговорите на следниве прашања:
- Колкав и кој е вашиот пазар?
- Каква е вашата позиција во однос на конкурентите?
- Колкава е продажбата?
- Кои се потрошувачите и каков е нивнот однос во однос на вашиот производ?
- На кои начини ги користат вашите производи?
- Како ве перцепираат, дали и колку се задоволни, лојални?
- Каков е сегашниот или можниот ефект на рекламите?

TNS има развиено истражувачки алатки во рамките на сите фази на животниот циклус на еден производ следејќи ги основните приципи на маркетинг миксот (4P- marketing mix: Product, Price, Promotion and Place).

За поголем приказ кликнете на графиконо:т

Овие истражувачки алатки (методологии) се брендирани со потврдена релијабилност и валидност, спроведени на повеќе илјади студии ширум светот.

Подетално за секоја од нив:

http://www.tnsglobal.com/business-information

 
“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION